KHÓA MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO - TIN HỌC VĂN PHÒNG

Chương trình đào tạo

KHÓA MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO - TIN HỌC VĂN PHÒNG

KHÓA MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO - TIN HỌC VĂN PHÒNG

15:34 04/12/2023
KHÓA MICROSOFT EXCEL NÂNG CAO - TIN HỌC VĂN PHÒNG

Thời lượng:

Mục tiêu:

Học viên hoàn thành các yêu cầu khi tham gia khóa học sẽ đạt được: - Chứng nhận hoàn thành khóa học do BKACAD cấp; - Chứng chỉ Quốc tế về tin học văn phòng nếu học viên đạt qua kỳ thi chứng chỉ Quốc tế tại các Trung tâm khảo thí được ủy quyền.

Đối tượng: Tất cả những ai quan tâm và cần bổ sung kiến thức về excel.

Giáo trình: MOS

Kiến thức đạt được:

- Hiểu cách tính tổng các giá trị trong một phạm vi và đếm số lần đáp ứng các tiêu chí mà bạn xác định

- Hiểu cách dò tìm dữ liệu theo hàng và cột, và trả về thứ tư tìm kiếm trong một phạm vi

- Hiểu cách dùng hàm để yêu cầu Excel kiểm tra một điều kiện và trả về một giá trị nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện đó không được đáp ứng.

- Hiểu cách dùng Excel để tìm ra ngày cuối cùng của tháng, tìm ngày kết thúc công việc tính từ ngày bắt đầu. Đây là một kỹ năng cần thiết cho người kế toán khi tính lương

- Hiểu cách thay đổi giao diện trang tính, trình bày nội dung để in ấn, thiết lập trang in, xem trước trang in và in các trang tính.

- Hiểu cách tạo ra một bảng chấm công tự động mà không cần phải nhập các ngày một cách thủ công, tốn thời gian so với trước đây.

- Ôn tập lý thuyết và làm các bài thi thử trước khi đăng ký thi lấy chứng chỉ MOS 2016

Nội dung khóa học

 

Bài 1: Hàm thống kê + Toán học nâng cao

- Sử dụng hàm SUM - SUMIF - SUMIF(S)

- Sử  dụng hàm COUNTA–COUNTBLANK-COUNTIF - COUNTIF(S)

- Sử dụng hàm AGGREGATE

Bài 2: Dò tìm

- Sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu theo chiều dọc

- Sử dụng hàm HLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu theo chiều ngang

- Sử dụng hàm MATCH - INDEX để trả về thứ tự tìm kiếm trong vùng dữ liệu

- Sử dụng hàm XLOOKUP

Bài 3: Hàm điều kiện + Logic

- Sử dụng hàm PROPER – UPPER – LOWER – ENATE – TRIM

- Sử dụng hàm IF đánh giá một điều kiện nhất định và trả về giá trị mà bạn chỉ định

- Sử dụng hàm IF(S) đánh giá nhiều điều kiện cùng một lúc và trả về giá trị mà bạn chỉ định

Bài 4: Hàm Date time

- Sử  dụng hàm DATEDIF–NOW–YEAR-WEEKDAY

- Sử dụng hàm TEXT để hiển thị ngày trong tuần

- Sử dụng hàm EOMONTH để tìm ra ngày cuối cùng của tháng

- Sử dụng hàm EDATE để tìm ngày kết thúc

- WORKDAY.INTL Tính ngày làm việc trừ ngày nghỉ

- Sử dụng hàm RANK (Sắp xếp theo thứ tự)

Bài 5: Xem và in sổ tính

- Thay đổi cách xem bảng tính (View)

+ Chia cửa sổ (Split)

+ Đóng băng dòng cột (Freeze Panes)

+ Thu phóng cửa sổ trang tính

- Xem trước và in workbook

+ Thay đổi kiểu hiển thị sổ tính

+ In workbook

- Tùy chỉnh bố cục trang

+ Thiết lập ngắt trang - Định dạng trang in

+ Thêm header và footer – In các tiêu đề

- Bảo mật dữ liệu - Thiết lập mật khẩu cho file

- Tạo bảng chấm công tự động

+ Định dạng có điều kiện – Conditional Format: Sử dụng Rules Manager

- Sử dụng Pivot Table

+ Tạo droplist để lấy ra các tùy chọn có sẵn

+ Tạo nút chọn (Check box, radio button) cho form

- Tạo bảng chấm công

+ Tạo ngày tự động trong bảng khi thay đổi tháng

+ Hiển thị các ngày trong tuần dựa vào ngày trong tháng

+ Tính tổng số ngày công, và lọc ra những người làm tăng ca bằng cách áp dụng các Rules.

Bài 6: Ôn thi chứng chỉ MOS

Khóa học khác

Hiện tại, sinh viên BKACAD đã và đang làm việc, học tập tại các tập đoàn lớn trong nước như FPT, CMC, Cisco,,.. và các quốc gia khác như Anh, Nhật Bản, Mỹ... – những thị trường CNTT quan trọng của thế giới.

Khóa học cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị, cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c