KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK

Chương trình đào tạo

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK

15:29 20/10/2023
KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK

Thời lượng: 100 giờ

Mục tiêu:

Khoá học cung cấp kiến thức thực tế giúp học viên có thể xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh bằng Framework Django.

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm, đã có kiến thức cơ bản về Python hoặc đã hoàn thành khoá Python PCAP tại học viện công nghệ BKACAD

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

 • Hiểu và xây dựng một website cơ bản với HTML, CSS và JavaScript.
 • Thao tác được với các cơ sở dữ liệu quan hệ như mySQL, SQL Server, PostgreSQL và cơ sở dữ liệu phi quan hệ như MongoDB.
 • Xử lý form với GET, POST
 • Upload tệp tin
 • Thao tác thêm sửa xoá cơ bản.
 • Xử lý nghiệp vụ backend với Django qua các ví dụ thực tế v.v...

Chương trình đảm bảo đủ kiến thức thực tế để học viên có thể đi làm ngay sau khi kết thúc khóa học

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK

Module 1: HTML, CSS, JS (20h)

 • Tổng quan về Internet: HTTP protocols, DNS, Hosting, Domain…
 • Cài đặt môi trường: GIT, IDE
 • Tổng quan về HTML 5
 • Các thẻ HTML cơ bản.
 • CSS cơ bản và nâng cao.
 • Tạo và tái sử dụng layout với HTML, CSS.
 • Bootstrap 5, TailwindCSS

Module 2: Cơ sở dữ liệu (20h)

 • Cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu phi quan hệ ?
 • Định nghĩa dữ liệu: tạo bảng, tạo ràng buộc...
 • Thao tác với dữ liệu: thêm, sửa, xoá dữ liệu, truy vấn dữ liệu.
 • Truy vấn nâng cao: join bảng, truy vấn con...
 • Kết nối đến CSDL quan hệ (mySQL, PostgreSQL...) từ Python.

Module 3: Python Django (40h)

 • Tạo và chạy project Django.
 • Cấu trúc project Django.
 • Mô hình MVC, MVT trong Django.
 • Models và admin site
 • Views và templates.
 • Làm việc với form với phương thức GET, POST...
 • Upload file.
 • Tích hợp thư viện JavaScript: Jquery, Ajax, Datatable...

Module 4: Dự án cuối khoá (20h)

 • Xây dựng website bán hàng, quản lý kho... (phần nội dung này sẽ do học viên chọn và được hướng dẫn cụ thể).

Xem ưu đãi tháng này

 

 

 

Khóa học khác

Khoá học được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản đến chuyên sâu cho những người đang tìm kiếm học hỏi về các vấn đề bảo mật nâng cao xung quanh PKI và Sinh Trắc Học

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS